Logga in

Användaravtal

Dessa användarvillkor är viktiga eftersom de reglerar förhållandet mellan dig och Bet Like Bob när du använder våra tjänster. Ta därför en stund och läs igenom dessa användarvillkor innan du tar rygg på Bet Like Bob!

1.

Allmänt

1.1.
Bet Like Bob AB, 559199-7779, ("Bet Like Bob") erbjuder en abonnemangstjänst med personanpassade funktioner ("Tjänsten") som ger registrerade användare, (”Användare”), tillgång till spelupplägg utformade av vårt team av duktiga spelare, s.k. ”Tipsare”.
1.2.
Genom att registrera ett konto hos Bet Like Bob ingår du avtal med Bet Like Bob och accepterar att följa våra vid var tid gällande användarvillkor, (”Villkoren”). En aktuell version av Villkoren finns alltid tillgänglig på Bet Like Bobs webbplats.

2.

Tjänsten

2.1.
Tjänsten innebär att du som privatperson kan köpa abonnemang för att följa Bet Like Bobs team av Tipsare som delar med sig av sina spel genom Bet Like Bobs app eller webbplats
2.2.
Tjänsten får endast användas för icke-kommersiell användning i enlighet med Villkoren.
2.3.
Bet Like Bob förbehåller sig rätt att, från tid till annan, ändra innehållet i Tjänsten.
2.4.

För att registrera ett konto och få tillgång till Tjänsten måste du

  • vara minst 18 år gammal och/eller i övrigt vara behörig att ingå avtal enligt lagen i det land där Tjänsten görs tillgänglig för dig,
  • vara bosatt i det land där Tjänsten görs tillgänglig för dig och
  • godkänna att bli bunden av Villkoren.
2.5.
Bet Like Bob förbehåller sig rätten att ensamt besluta om att lägga till nya abonnemangsformer, ta bort existerande abonnemangsformer eller att ändra egenskaper eller funktioner i abonnemangsformer. Om en sådan ändring väsentligt påverkar ditt befintliga abonnemang negativt, kommer vi att meddela dig och ge dig möjlighet att ändra eller avsluta ditt pågående abonnemang.

3.

Kostnadsfri provperiod

3.1.
När du registrerar abonnemang hos Bet Like Bok kan vi erbjuda en 7-dagars kostnadsfri provperiod (”Provperiod”), vilket i så fall anges vid din registrering. Provperioden är framför allt avsedd för att nya användare och vissa tidigare användare ska få möjlighet att prova Tjänsten.
3.2.
Bet Like Bob avgör ensidigt om du är berättigad till en Provperiod.
3.3.
Vid Provperiodens slut övergår ditt abonnemang i ett månadsabonnemang med abonnemangsavgift, såvida du inte har valt att avsluta ditt abonnemang innan dess.

4.

Betalning

4.1.
En förutsättning för att du ska få tillgång till Tjänsten är att du tillhandahåller en fungerande betalningsmetod.
4.2.
Abonnemangsavgiften betalas i förskott. Du kommer att debiteras för abonnemanget var trettionde dag från det att du tecknar abonnemanget, eller om abonnemanget inletts med en Provperiod från och med dagen efter utgången av en sådan Provperiod, såvida inte abonnemanget avslutats av dig eller Bet Like Bob före den tidpunkten.Abonnemangsavgiften betalas i förskott. Du kommer att debiteras för abonnemanget var trettionde dag från det att du tecknar abonnemanget, eller om abonnemanget inletts med en Provperiod från och med dagen efter utgången av en sådan Provperiod, såvida inte abonnemanget avslutats av dig eller Bet Like Bob före den tidpunkten.
4.3.
Alla priser som anges på Bet Like Bobs webbsida inkluderar moms. Priserna inkluderar inte eventuella datatrafikavgifter som din internetleverantör eller teleoperatör kan kräva enligt ditt avtal med sådan leverantör/operatör.
4.4.
Betalning är möjlig via kredit- eller kontokort eller annat sådant betalsätt som Bet Like Bob från tid till annan informerar dig om. Bet Like Bob kan komma att neka eller blockera kreditkort som inte är utfärdade i det land där Tjänsten erbjuds dig. Bet Like Bob förbehåller sig rätten att när som helst ensamt besluta om att neka specifika typer av kreditkort.
4.5.
Bet Like Bob förbehåller sig rätten att begränsa din tillgång till Tjänsten vid utebliven eller sen betalning, eller om du inte tillhandahåller en giltig betalningsmetod. Om det sker kan du återaktivera tillgången till Tjänsten genom att logga in på Ditt konto på Bet Like Bobs webbplats med användarnamn och lösenord under ”Mina sidor” och uppdatera sin betalningsmetod.
4.6.
Med ”Betalningsmetod” avses en aktuell, giltig och godkänd betalningsmetod som kan behöva uppdateras och som kan inkludera betalning via ditt konto med en tredje part.

5.

Tredjepartsinnehåll och länkar

5.1.
Tjänsten kan innehålla hyperlänkar till andra webbsidor som inte ägs eller kontrolleras av Bet Like Bob. Vi har ingen kontroll över och tar inget ansvar för innehållet på sådana sidor. Bet Like Bob uppmuntrar dig att vara uppmärksam på att ta del av villkor och policys när du besöker sådana sidor.

6.

Löptid och uppsägning

6.1.
Ditt abonnemang gäller till dess du väljer att avsluta det. För att ha tillgång till Tjänsten måste du ha tillgång till internet samt tillhandahålla en eller flera betalningsmetoder.
6.2.
Du kan säga upp ditt abonnemang när som helst. När du säger upp abonnemanget kommer du att ha fortsatt tillgång till Tjänsten till slutet av din betalningsperiod.
6.3.
Såvida du inte har avslutat ditt abonnemang godkänner du att abonnemangsavgiften för nästa betalningsperiod debiteras från din betalningsmetod.
6.4.
För att säga upp Tjänsten inför en ny månadsperiod måste du säga upp Tjänsten senast dagen innan en ny betalningsperiod påbörjas, annars löper abonnemanget vidare.
6.5.
Bet Like Bob förbehåller sig rätten att avsluta eller begränsa din användning av Tjänsten med omedelbar verkan om Bet Like Bob får anledning att misstänka att du bryter mot Villkoren eller andra tillämpliga lagar, regler eller föreskrifter eller på annat sätt använder Tjänsten olämpligt.

7.

Bet Like Bobs rättigheter och åtaganden

7.1.
Bet Like Bob kan komma att kontakta dig via fysisk post, telefon, SMS, MMS, e-post eller direkt genom Tjänsten i syfte att kommunicera kring funktioner (inklusive påminnelse om att ditt betalkort löper ut) eller innehållet i Tjänsten.
7.2.
För det fall du gett särskild tillåtelse, kan Bet Like Bob komma att kontakta dig via andra kommunikationsvägar, exempelvis genom sociala medier som tillhandahålls av tredje part.
7.3.
Bet Like Bob ansvarar inte för eventuella störningar i mobilnätet eller hos din internetleverantör.
7.4.
Bet Like Bob strävar efter att Tjänsten ska finnas tillgänglig dygnet runt, sju dagar i veckan. Bet Like Bob ger dock inga garantier för att Tjänsten alltid är fri från fel eller avbrott. För det fall det uppstår brister eller avbrott i Tjänsten ska Bet Like Bob ges möjlighet att rätta till dessa utan att avtalsbrott ska anses föreligga. Bet Like Bob har också rätt att, i rimlig omfattning, tillfälligt stänga ned Tjänsten i syfte att genomföra exempelvis uppdateringar, uppgraderingar och service.
7.5.
Bet Like Bob äger rätt att helt eller delvis överlåta sina rättigheter och skyldigheter enligt Villkoren till tredje part. Vidare har Bet Like Bob rätt att anlita underleverantörer för fullgörandet av sina skyldigheter enligt Villkoren. Förändringar som kan påverka hanteringen av dina personuppgifter ska vidtas i enlighet med Bet Like Bobs Integritetspolicy.

8.

Användarens åtaganden och rättigheter

8.1.
Tjänsten får endast användas för privat icke-kommersiellt bruk.
8.2.
Det är inte tillåtet att dela innehållet i Tjänsten med andra personer. Detta innebär exempelvis att du inte får dela med dig av speltips från Tjänsten till andra personer.
8.3.
Dina användaruppgifter, inklusive men inte begränsat till inloggningsdetaljer, är personliga och får inte delas med andra.
8.4.
Du ansvarar för att de uppgifter som lämnats vid registrering är korrekta och att du meddelar uppdateringar av uppgifterna till oss. E-post som Bet Like Bob sänder till din e-postadress anses ha kommit dig tillhanda inom två (2) dagar från avsändandet.
8.5.
Du är ansvarig för att ha kontroll över ditt konto, förhindra otillbörlig tillgång till Tjänsten, och förbinder dig att inte avslöja ditt lösenord eller andra personliga detaljer avseende ditt konto.
8.6.
Du ansvarar för att i chattar eller andra forum som tillhandahålls genom Tjänsten, följa tillämplig lag samt uttrycka åsikter respektfullt. Detta innebär exempelvis att du inte använder ord eller fraser som är diskriminerande, kränkande eller stötande.
8.7.
Du har inte rätt att överlåta dina rättigheter och skyldigheter enligt Villkoren utan Bet Like Bobs skriftliga samtycke.
8.8.
Du förbinder dig att inte använda Tjänsten på ett sätt som riskerar eller kan riskera att Tjänsten avbryts, skadas eller försämras på något sätt.
8.9.
Du förbinder dig att följa dessa Villkor och att inte använda Tjänsten för någon olämplig eller olaglig aktivitet.
8.10.
Du förbinder dig att inte; (1) vidaresända, kringgå eller inaktivera något skyddssystem för innehållet eller för teknologi för hantering av digitala rättigheter i Tjänsten, (2) avlägsna upphovsrätts- eller ägandenotiser eller (3) tillgängliggöra eller använda Tjänsten på ett olagligt eller annars otillåtet sätt eller på sätt som kan tolkas som att det finns ett samband mellan vår tjänst, våra produkter och varumärken.
8.11.
Då får inte göra någon typ av reklam i chattar eller liknande forum som tillhandahålls av Bet Like Bob.
8.12.
Bet Like Bob har rätt att avsluta eller begränsa din åtkomst till Tjänsten, när som helst utan föregående varning, om du bryter mot Villkoren i något avseende. Bet Like Bob hanterar överträdelser av Villkoren som utgångspunkt och utan inbördes fastställd ordning med följande sanktioner (1) 1 veckas avstängning, (2) 1 månads avstängning och (3) livstids avstängning.
8.13.
Vid avstängning betalas inga pengar tillbaka.
8.14
För det fall Tjänsten, eller delar därav, är felaktiga eller defekta uppmanas du att kontakta Bet Like Bob.

9.

Övrigt

9.1.
Lagval: Villkoren regleras och tolkas enligt svensk lag, utan beaktande av lagsvalsprinciper.
9.2.
Tvister: Vid tvist mellan dig och Bet Like Bob ska den i första hand lösas genom en överenskommelse. Om det inte är möjligt ska tvisten avgöras av Allmänna Reklamationsnämnden (ARN), Box 174, 101 23 Stockholm. I annat fall avgörs tvisten av allmän domstol i Sverige.
9.3
Kommunikation: Bet Like Bob kommer att kommunicera med dig genom notiser i appen, e-post, textmeddelande, ordinarie post, eller telefon.
9.4.
Ändring av Villkoren: Bet Like Bob kan komma att ändra Villkoren, vilket i så fall meddelas dig innan ändringarna börjar gälla. De befintliga Villkoren gäller för befintliga användare under återstoden av innevarande betalningsperiod. De vid var tid aktuella Villkoren finns alltid publicerade på Bet Like Bobs webbplats.
9.5.
Kontakt: För mer information om Tjänsten eller om du behöver hjälp med någon funktion eller ditt konto, vänligen kontakta hello@betlikebob.com
Senast uppdaterad 2020-09-01

Bet Like Bob AB

Don´t Just Bet – Bet Like Bob

Terms of use

1. General

1.1. 

Bet Like Bob AB, 559199-7779, ("Bet Like Bob") offers a subscription service with personalised features ("the Service") that gives registered users, ("Users") access to betting tips created by our team of talented players, so-called. "Tipsters".

1.2.

By registering an account with Bet Like Bob, you enter into an agreement to abide by our Terms of Use ("the Terms"). A current version of the Terms of Use is available on the Bet Like Bob website.

2. The Service

2.1.

The Service allows you as a private individual to buy a subscription to follow Bet Like Bob's team of Tipsters who share their games through the Bet Like Bob app or website.

2.2.

The Service may only be used for non-commercial use in accordance with the Terms.

2.3.

Bet Like Bob reserves the right to change the content of the Service.

2.4.

To register an account and access the Service you must:

be at least 18 years old and / or authorised to enter into agreements under the law of the country in which the Service is made available to you,

be resident in the country where the Service is made available to you and

agree to be bound by the Terms.

2.5.

Bet Like Bob reserves the right to add new subscriptions, remove existing subscriptions, or to change subscription features. If such a change significantly affects your existing subscription, we will notify you and give you the opportunity to change or terminate your subscription.

3. Free trial

3.1.

When you register a subscription with Bet Like Bob, we offer a 7-day free trial period ("trial period"), which is stated in your registration. The trial period is primarily intended for new users and some previous users, to try the Service before purchase.

3.2.

3.2. Bet Like Bob unilaterally determines if you are eligible for a Trial Period.

3.3.

At the end of the trial period, your subscription will change to a monthly subscription with a subscription fee, unless you have chosen to cancel your subscription before the end of the trial period.

4. Payment

4.1.

One condition for access to the Service is that you provide an accepted payment method.

4.2.

The subscription fee is paid in advance. You will be charged for the subscription every thirty days from the date of subscription, or if the subscription is initiated with a Trial Period beginning on the day following the end of such trial period, unless the subscription has been terminated by you or Bet Like Bob before that time.

4.3.

All prices quoted on the Bet Like Bob website include VAT. The prices do not include any data traffic charges that your internet service provider or telecommunications provider may charge under your agreement with such provider / operator.

4.4.

Payment is possible via credit or debit card or other such payment methods that Bet Like Bob periodically informs you about. Bet Like Bob may refuse or block credit cards that are not issued in the country where the Service is available. Bet Like Bob reserves the right to decide at any time to refuse specific types of credit cards.

4.5.

Bet Like Bob reserves the right to restrict your access to the Service in the event of non-payment or late payment, or if you do not provide a valid payment method. If this happens, you can reactivate your account by logging on to the Bet Like Bob website with a username and password under "My pages" and updating the payment method.

4.6.

"Payment Method" means a current, valid and approved payment method that may need updating and may include payment through your account with a third party.

5. Third-party content and links

5.1.

The service may contain hyperlinks to other websites not owned or controlled by Bet Like Bob. We have no control over and take no responsibility for the content of such sites. Bet Like Bob encourages you to be aware of the terms and policies when you visit such sites.

6. Maturity and termination

6.1.

Your subscription is valid until you choose to cancel it. In order to access the Service, you must have access to the Internet and provide one or more payment methods.

6.2.

You can cancel your subscription at any time. When you cancel your subscription, you will have continued access to the Service until the end of your payment period.

6.3.

Unless you have cancelled your subscription, you agree that the subscription fee for the next payment period will be debited from your payment method.

6.4.

In order to cancel the Service for a new monthly period, you must cancel the Service no later than the day before a new payment period begins, otherwise the subscription will continue.

6.5.

Bet Like Bob reserves the right to terminate or restrict your use of the Service with immediate effect if Bet Like Bob has reason to suspect that you are in breach of the Terms or any other applicable laws, rules or regulations, or if you use the Service inappropriately.

7. Bet Like Bob's rights and obligations

7.1.

Bet Like Bob may contact you via physical mail, telephone, SMS, MMS, email or directly through the Service in order to communicate about features (including a reminder that your debit card expires) or the content of the Service.

7.2.

If you have given specific permission, Bet Like Bob may contact you through other means of communication, such as through social media provided by third parties.

7.3.

Bet Like Bob is not responsible for any interruptions on the mobile network or with your internet service provider.

7.4.

Bet Like Bob strives for the Service to be available 24 hours a day, seven days a week. However, Bet Like Bob makes no guarantees that the Service is always free of errors or interruptions. In the event of any breach or interruption in the Service, Bet Like Bob shall be given the opportunity to rectify these without any breach of contract being deemed to exist. Bet Like Bob also has the right, to a reasonable extent, to shut down the Service temporarily for the purpose of, for example, updates, upgrades and improvements to service.

7.5.

Bet Like Bob has the right, in whole or in part, to assign its rights and obligations under the Terms to third parties. Furthermore, Bet Like Bob has the right to use subcontractors to fulfil their obligations under the Terms. Changes that may affect the processing of your personal data must be made in accordance with Bet Like Bob's Privacy Policy.

8. User commitments and rights

8.1.

The service may only be used for private non-commercial use.

8.2.

It is not allowed to share the contents of the Service with other parties. This means, for example, that you may not share betting tips from the Service to other people.

8.3.

Your user information, including but not limited to login details, is personal and may not be shared with others.

8.4.

You are responsible for ensuring that the information provided at registration is accurate and that you notify us of updates to the information. Emails that Bet Like Bob sends to your email address are considered to have been delivered to you within two (2) days of sending.

8.5.

You are responsible for controlling your account, preventing unauthorized access to the Service, and undertaking not to disclose your password or other personal details regarding your account.

8.6.

You are responsible for chatting and other forums provided through the Service, following applicable law, and expressing opinions respectfully. This means, for example, that you do not use words or phrases that are discriminatory, abusive or offensive.

8.7.

You are not entitled to assign your rights and obligations under the Terms without Bet Like Bob's written consent.

8.8.

You undertake not to use the Service in a manner that risks or may endanger the Service being interrupted, damaged or impaired in any way.

8.9.

You agree to abide by these Terms and not to use the Service for any inappropriate or illegal activity.

8.10.

You commit yourself not to; (1) transmit, circumvent or disable any content protection system or digital rights management technology in the Service, (2) remove any copyright or proprietary notices, or (3) make available or use the Service in an unlawful manner or in any manner that can be interpreted as the connection between our service, our products and our brands.

8.11.

You are not permitted to advertise any type of product or service in chats or similar forums provided by Bet Like Bob.

8.12.

Bet Like Bob has the right to terminate or restrict your access to the Service, at any time without notice, if you breach the Terms in any way. Bet Like Bob handles violations of the Terms in the first instance and without a mutually determined arrangement with the following penalties; (1) 1 week suspension, (2) 1 month suspension and (3) life suspension.

8.13.

If your account is terminated, no money is refunded.

8.14

If the Service, or any part thereof, is incorrect or defective, you are requested to contact Bet Like Bob.

9. Other

9.1.

Law selection: The terms are regulated and interpreted according to Swedish law, without regard to the principles of law selection.

9.2.

Disputes: In the event of a dispute between you and Bet Like Bob, it should be resolved primarily through an agreement. If this is not possible, the dispute shall be decided by the General Complaints Board (ARN), Box 174, 101 23 Stockholm. Otherwise, the dispute will be decided by a general court in Sweden.

9.3

Communication: Bet Like Bob will communicate with you through notifications in the app, email, text message, regular mail, or phone.

9.4.

Modification of the Terms: Bet Like Bob may change the Terms, which you will be notified of before the changes take effect. The existing Terms and Conditions apply to existing users for the remainder of the current payment period. The Terms and Conditions are always published on Bet Like Bob's website.

9.5.

Contact: For more information about the Service or if you need help with any feature or your account, please contact hello@betlikebob.com

Senast uppdaterad 2020-09-01

Bet Like Bob AB

Don´t Just Bet – Bet Like Bob

Terms of purchase at Bet Like Bob

Overview

To place an order with us you must be of legal age. A successful order means that you accept our terms of sale and agree that the information regarding your name, social security number, address, telephone number and e-mail address is registered in our customer database.

Personal data

To be able to purchase from us you need to provide the information requested.

The information may be used for marketing materials for example special offers, if you have indicated that you would like to receive them.

Personal data is handled in accordance with current personal data legislation. More information about how we handle your personal data can be found under the privacy policy.

Return Policy

The Right of withdrawal does not apply to digital products and services. Digital products and services are classified as services that cannot be returned because they are so-called direct consumption.

Payment

You can choose from the following payment options:

• Card Payment

• Swish Payment

• In-app payments through Google Pay or Appstore

Cancellation period: 24 hours before the monthly subscription expires. You can cancel your subscription on the same page where you created the subscription initially. If it was created on the website, then you cancel the subscription there. If the subscription was created in the app you cancel the subscription either via the Appstore or Google Play. Cancellation links can be found in the app under Settings and Subscription. On the website you cancel your subscription via this page.

Contract period: 1 month.

 

Bet Like Bob offers:

- 249 kr for 1 tipster package
- 499 kr for 3 tipster package
- 749 kr for 4 tipster package
- 999 kr for 6 tipster package
- 1249 kr for 7 tipster package
- 1499 kr for 10 tipster package
- 2999 kr for 20 tipster package

Card payment with VISA or Mastercard

Card payment is provided by PayEx and is done by encrypting and transferring the credit card number directly to the bank. PayEx uses the SSL standard, which is among the most secure e-commerce transaction systems. This means that no unauthorised person can access your credit card information.

Privacy Policy

You can read more about Bet Like Bob's Privacy Policy here: Privacy Policy