Logga in

Dataskyddsförordningen (GDPR)

Den nya dataskyddsförordningen (GDPR) börjar gälla som lag i alla EU:s medlemsländer den 25 maj 2018. Den påverkar i vissa fall även länder utanför EU

Den nya dataskyddsförordningen ställer högre krav på hur företag behandlar och sparar personuppgifter samt ger dig större insyn i hur dina personuppgifter behandlas. Om du vill veta mer om Dataskyddsförordningen och vad det innebär kan du läsa vidare på Datainspektionens hemsida.

På Bet Like Bob värnar vi om våra kunders personliga integritet och hanterar dina personuppgifter med respekt och hänsyn. Som ett led av detta har vi bland annat uppdaterat våra villkor och vår Integritetspolicy för att du som kund ska känna dig trygg med den behandling vi gör av dina personuppgifter.

Vilken information samlar Bet Like Bob om mig?

Bet Like Bob samlar den information som du aktivt registrerar hos oss samt din aktivitet i tjänsten. Detta inkluderar:

  • Användaruppgifter - e-postadress/mobiltelefonnummer och lösenord
  • Person- och kontaktinformation - användarnamn, för- och efternamn, mobiltelefonnummer
  • Betalningsinformation - kortuppgifter och betalningshistorik

En stor del av anledningen till att Bet Like Bob samlar in och behandlar dina personuppgifter är för att kunna fullgöra vår del av det avtal vi har med dig. Uppgifter om din betalningsinformation och e-postadress ger oss till exempel möjlighet att tillhandahålla och administrera ditt användande av vår tjänst och dess funktioner.

Bet Like Bob behandlar även dina personuppgifter för att kunna ge Dig bättre och mer personliga erbjudanden. De kan till exempel användas för att erbjuda en mer riktad marknadsföring samt rekommendationer kring Bet Like Bob och andra tipsare som du inte följer idag men som skulle passa ditt sätt att rygga.

För er som är tipsare så sparar vi de uppgifter som vi måste spara enligt lag då det är en anställning som man har skrivit på.

Om du vill läsa mer om vilka personuppgifter vi samlar in, varför vi samlar in dina personuppgifter och hur vi behandlar dem kan du även se vår integritetspolicy.

Hur gör jag om jag vill att ni tar bort information om mig?

När du aktivt vill plocka bort dina data från Bet Like Bob påbörjas en automatisk process med dina personuppgifter. Processen plockar bort dina uppgifter inom 30 dagar.

Personuppgifter som samlas in och behandlas i marknadsföringssyfte sparas så länge du har ett konto hos oss.

För att Bet Like Bob ska kunna kontrollera bland annat användningen av presentkort, provperioder och förhindra missbruk sparas grundläggande information som du har fyllt i vid registreringen av vår tjänst i tjugofyra (24) månader från det att ditt abonnemang avslutats efter uppsägning.

Exempel på grundläggande information är ditt användarnamn, e-postadress och din betalningsinformation samt den kommunikation du har haft med Bet Like Bob (till exempel via mail, på Facebook eller i vår support-chatt).

Att tänka på: Bet Like Bob kan spara uppgifter under längre perioder om det uppställs krav på detta i lag eller om det krävs för att kunna säkerställa att Bet Like Bob legala intressen tillgodoses, till exempel i pågående tvister eller om du är en tipsare och har en anställning.

Du kontaktar Bet Like Bob på denna mail: hello@betlikebob.com och informerar vad du önskar vi tar bort.

Vem kontaktar jag om jag har fler frågor kring integritet och personuppgifter?

Om du har fler frågor kring dina personuppgifter och vår behandling av dem kan du skriva till hello@betlikebob.com Du kan även läsa vår Integritetspolicy för mer information

General Data Protection Regulation (GDPR) - ENGLISH VERSION

The new General Data Protection Regulation was enforced in all EU member states on 25th May 2018. In some circumstances this also covers countries outside the EU.

The new Data Protection Regulation places higher demands on how companies process and save personal data and gives you greater insight into how your personal data is processed. If you would like to know more about the Data Protection Regulation and what it means for you, you can read more on the Data Inspection website.

At Bet Like Bob, we protect the privacy of our customers and handle your personal information with sensitivity and respect. Therefore, we have updated our terms and conditions and our Privacy Policy so that you as a customer can feel safe regarding how we handle your personal data.

What information does Bet Like Bob hold about me?

Bet Like Bob collects the information that you actively register as well as your activity with us. This includes:

  • User information - email address / mobile phone number and password
  • Personal and contact information - username, first and last name, mobile phone number
  • Payment information - card details and payment history

The purpose of collecting and processing your personal information is to fulfill our responsibilities as part of the user agreement. For example, your payment information and email address allow us to provide and administer the use of our service and its features to you.

Bet Like Bob also processes your information in order to offer a more personalised service. For example, the data we collect informs more targeted marketing as well as Bet Like Bob’s recommendations and tips on other bets that you do not follow but that may suit your style of betting.

For tipsters, we save the information that we are required to save by law, as stated in the contract that you have signed.

If you would like to read more about what personal data we collect, why we collect your personal data and how we process it, you can also see our privacy policy.

How can I delete any information you hold on me?

If you wish to remove your data from Bet Like Bob, your data enters an automatic process. This process removes your information within 30 days.

Personal data that is collected and processed for marketing purposes is stored if you have an account with us.

To allow Bet Like Bob to control the use of gift cards, trial periods and to prevent abuse, basic information that you submit when registering for the service is stored for twenty-four (24) months from the end of your subscription or after termination.

Examples of basic information are your username, email address and payment information, as well as the communication you have had with Bet Like Bob (for example, via mail, on Facebook or in our support chat).

Please note: Bet Like Bob can save data for longer periods if required by law or if it is required to ensure that Bet Like Bob's legal interests are met, for example, in ongoing disputes or if you are a tipster with a contract.

If you wish to have your data removed, contact Bet Like Bob via email: hello@betlikebob.com

Who can I contact if I have further questions regarding integrity and personal information?

If you have further questions regarding your personal data and our data processing, you can write to hello@betlikebob.com. You can also read our Integrity Policy for more information.