Logga in

Bet Like Bob - Integritetspolicy

1.

Allmänt

1.1.
Bet Like Bob, 559199-7779, ("Bet Like Bob"), tillhandahåller en digital abonnemangstjänst som ger registrerade användare tillgång till Bet Like Bobs webbplats och mobilapplikation ("Tjänsten").
1.2.
Denna integritetspolicy tillämpas för all Bet Like Bobs behandling av personuppgifter och beskriver hur Bet Like Bob hanterar dina personuppgifter. Den syftar till att informera dig om vår behandling av dina personuppgifter och säkerställa att dina personuppgifter behandlas med respekt och i enlighet med tillämplig dataskyddslagstiftning.
1.3.
Med personuppgift avses varje upplysning om en identifierad eller identifierbar fysisk person. En identifierbar fysisk person är en person som direkt eller indirekt kan identifieras genom exempelvis användarnamn, ett identifikationsnummer, en lokaliseringsuppgift, onlineidentifikatorer eller en eller flera faktorer som är specifika för den fysiska personens fysiska, fysiologiska, genetiska, psykiska, ekonomiska, kulturella eller sociala identitet.
1.4.
Bet Like Bob är transparent med hur och varför personuppgifter samlas in och behandlas. Med behandling avses all befattning med personuppgifter såsom insamling, lagring och användning.
1.5.
Du ska alltid kunna känna dig trygg när du lämnar dina personuppgifter till Bet Like Bob.

2.

Personuppgiftsansvarig

2.1.
Bet Like Bob AB är personuppgiftsansvarig för den behandling av dina personuppgifter som utförs av Bet Like Bob. Information om hur du kontaktar oss finns på vår hemsida.

3.

Vilka personuppgifter behandlar Bet Like Bob?

3.1.

Bet Like Bob behandlar följande personuppgifter.

 • Namn, födelsedatum, kön, användarnamn, e-post, telefonnummer, adress, IP adress, och betalningsinformation avseende Bet Like Bobs registrerade användare.
 • Namn och kontaktuppgifter till pågående och tidigare affärskontakter.
 • Namn, personnummer, användarnamn, lön, eventuella disciplinåtgärder, kontonummer, certifieringar, i förekommande fall fackföreningstillhörighet (se nedan) och kontaktuppgifter till anställda,
3.2.
Bet Like Bob behandlar inte några känsliga personuppgifter.

4.

Varifrån samlar Bet Like Bob in personuppgifter?

4.1.

Bet Like Bob samlar i första hand in personuppgifter direkt från dig när:

 • du skapar ett konto hos Bet Like Bob och/eller använder Tjänsten,
 • du beställer en tilläggstjänst eller produkt från Bet Like Bob,
 • du installerar och/eller använder någon app som är inkluderad i Tjänsten med eller utan något bakomliggande abonnemang,
 • du besöker webbplatsen,
 • du registrerar dig som prenumerant av Bet Like Bobs nyhetsbrev,
 • du kontaktar Bet Like Bobs kundtjänst,
 • du kopplar Tjänsten till ditt Facebookkonto eller någon annan liknande tredjepartstjänst, t.ex. för att underlätta inloggning till Tjänsten, varvid vi mottar personuppgifter från tredjepartstjänsten, eller
 • du besvarar en undersökning, inklusive men inte begränsat till kundnöjdhetsenkäter eller marknadsundersökningar eller svarar på kommunikation från Bet Like Bob.
4.2.
Bet Like Bob samlar i vissa fall in personuppgifter från någon annan än dig. Detta gäller exempelvis från allmänt tillgängliga källor och från tredje part i form av kontaktlistor eller uppgifter från kreditupplysningsföretag. När vi samlar in uppgifter från annan än dig underrättas du om behandlingen så snart som möjligt och senast inom en månad från det att uppgifterna samlades in.

5.

Varför behandlar Bet Like Bob dina personuppgifter?

5.1.
För att ingå eller upprätthålla en avtalsrelation
5.2.
Om du har ett registrerat konto hos Bet Like Bob behandlar vi dina personuppgifter för att kunna hantera och fullgöra våra skyldigheter enligt kundrelationen och vårt avtal med dig. Detta gäller även om du är en tidigare eller potentiell användare, leverantör eller samarbetspartner till Bet Like Bob.
5.3.
Bet Like Bob registrerar även personuppgifter som är nödvändiga för Bet Like Bobs personaladministration. Behandlingen är nödvändig för att Bet Like Bob ska kunna fullgöra våra avtalsenliga förpliktelser enligt respektive anställningsavtal samt bokförings- och redovisningsskyldighet enligt lag. Uppgifter om utbetald lön lämnas till Skatteverket.
5.4.
För att genomföra marknadsföringsaktiviteter
5.5.
Bet Like Bob behandlar dina personuppgifter för att genomföra direktmarknadsföring av Tjänsten. Uppgifterna behandlas på grundval av Bet Like Bobs legitima intresse av att upprätthålla en kontaktlista, upprätthålla affärskontakter och för att kommunicera med våra affärskontakter. Vi bedömer som utgångspunkt att dessa legitima intressen överväger dina intressen av att uppgifterna inte behandlas. Du kan alltid motsätta dig att vi behandlingar dina personuppgifter för detta ändamål.
5.6.
För att utveckla och förbättra Bet Like Bobs produkter
5.7.
Bet Like Bob behandlar korrespondens och feedback från dig rörande de produkter vi tillhandahåller, dina tidigare köp och andra användargenererade data (såsom klick- och besökshistorik, tekniska data rörande enheter som används samt information om interaktion med Bet Like Bob t.ex. uppgifter om hur länge sidor har besökts och hur sidor har nåtts). Uppgifterna behandlas på grundval av Bet Like Bobs legitima intresse av att kunna utveckla och förbättra våra produkter och system. Bet Like Bob bedömer som utgångspunkt att detta intresse överväger ditt intresse av att uppgifterna inte behandlas.

6.

Hur lång tid sparas uppgifterna?

6.1.
Bet Like Bob sparar dina personuppgifter endast så länge det är absolut nödvändigt med hänsyn till ändamålen för behandlingen. Vi gallrar personuppgifter löpande när de inte längre är relevanta för de ändamål som de har samlats in för.
6.2.
Detta innebär som regel att vi bevarar dina personuppgifter till dess att våra mellanhavanden är slutligt reglerade, d.v.s. som utgångspunkt så länge som du har ett konto hos Bet Like Bob.
6.3.
Personuppgifter som samlas in och behandlas för marknadsföringssyften sparas så Bet Like Bob berättigade intresse av att tillhandahålla dig marknadsföring överväger ditt intresse av att uppgifterna inte behandlas.
6.4.
Dina personuppgifter lagras för analytiska ändamål under tiden som du har ett aktivt konto hos Bet Like Bob.
6.5.
Bet Like Bob kan i vissa fall komma att spara personuppgifter under längre perioder än de som nämns ovan, om sådan skyldighet följer av lag eller i syfte att fastställa, utöva eller försvara rättsliga anspråk.

7.

Lämnar Bet Like Bob ut personuppgifterna till någon?

7.1.
Bet Like Bob kan komma att dela personuppgifter med våra personuppgiftsbiträden, vilka behandlar personuppgifter för vår räkning och enligt våra instruktioner. Bet Like Bob har personuppgiftsbiträden som hanterar marknadsföring och IT-tjänster.
7.2.
Bet Like Bob har skriftliga avtal med bolagets personuppgiftsbiträden. Enligt dessa avtal garanteras säkerheten för de personuppgifter som behandlas och personuppgiftsbiträdet åtar sig att följa Bet Like Bobs säkerhetskrav och krav rörande bl.a. internationell överföring av personuppgifter.
7.3.
Bet Like Bob kan komma att dela personuppgifter med bolag inom Bet Like Bobs koncern för interna administrativa ändamål avseende kunder eller anställda samt för direktmarknadsföring av koncernbolags produkter. Om sådan delning sker är bolagen inom Bet Like Bobs koncern gemensamt person-uppgiftsansvariga för personuppgifterna.
7.4.
Bet Like Bob kan även komma att dela personuppgifter med samarbetspartners, leverantörer och andra tredje parter i syfte att fullgöra avtalet med dig, våra leverantörer eller samarbetspartners. Ett sådan utlämnande sker enbart om det är motiverat med hänsyn till varför mottagaren vill ha personuppgifterna, om mottagaren behöver dem och vad de ska användas för.
7.5.
All annan överlämning vid sidan av vad som angetts ovan sker endast om det krävs enligt tvingande lag eller om du har lämnat ditt samtycke.
7.6.
Om dina personuppgifter överförs och lagras i land utanför EU/EES, vidtas särskilda säkerhetsåtgärder.

8.

Dina rättigheter

8.1.

Du har följande rättigheter när det gäller Bet Like Bobs hantering av dina personuppgifter.

 • Rätt att fråga oss om vi behandlar personuppgifter om dig och, om så är fallet, begära information om vilka personuppgifter vi har om dig samt varför och hur vi behandlar dem (så kallat registerutdrag). Till undvikande av obehörig åtkomst av dina personuppgifter ska en begäran enligt detta stycke göras skriftligen och undertecknas av dig personligen.
 • Rätt att när som helst begära att vi rättar eller raderar dina personuppgifter. Om vi enligt lag är skyldiga att fortsätta behandlingen av dina uppgifter har vi endast möjlighet att blockera dem. Du kan även invända mot att vi behandlar dina personuppgifter för marknadsförings- eller analysändamål.
 • Rätt att höra av dig till oss för att kunna använda dina personuppgifter på något annat håll. I så fall ordnar vi en överflyttning av dina personuppgifter.
 • Rätt att när som helst inge klagomål till en tillsynsmyndighet, Datainspektionen, om du anser att vi behandlar dina personuppgifter i strid med tillämplig dataskyddslagstiftning.

9.

Information om cookies m.m.

9.1.
Bet Like Bob använder cookies för att förbättra Tjänsten och för att kunna rikta relevant marknadsföring till dig. Detta betyder att Bet Like Bob kan komma att inhämta uppgifter rörande användning, visningsinformation och teknisk data (såsom unika plattformsidentifikatorer, telefon- och plattformsversioner, enheters IP-adresser, språkinställningar, URL-information, lösenord (krypterade), cookies och typ av webbläsare.
9.2.
Bet Like Bob samlar även in information genom våra egna eller tredje parts cookies och liknande uppföljningstekniker (inklusive men inte begränsat till web beacons, taggar och pixlar) som kan komma att logga dina aktiviteter och val. Detta sker t.ex. för att förenkla din inloggning, komma ihåg dina inställningar, göra anpassade marknadsföringsutskick eller mäta hur framgångsrik marknadsföringen är. Mer information om Bet Like Bobs användning av cookies framgår av Bet Like Bobs cookiepolicy som finns tillgänglig på Bet Like Bobs webbplats.

10.

Informationssäkerhet

10.1.
Säkerheten, integriteten och sekretessen för dina personuppgifter är väldigt viktig för oss. Vi vidtar tekniska, administrativa och fysiska säkerhetsåtgärder för att skydda dina personuppgifter och tillse att de behandlas i enlighet med tillämplig dataskyddslagstiftning.
Senast uppdaterad den 2019-09-01

Bet Like Bob AB

Don´t Just Bet – Bet Like Bob

Bet Like Bob - Privacy Policy

1. Overview

1.1.Bet Like Bob, 559199-7779, ("Bet Like Bob"), provides a digital subscription service that allows registered users access to use the Bet Like Bob website and mobile application (the "Service").

1.2. This Privacy Policy applies to all personal data and describes how Bet Like Bob handles the data. This policy informs you about how we process your personal data and that all your personal data is treated with respect and in accordance to relevant data protection legislation.

1.3. Personal data means any information that can be used to identify a physical individual. An identifiable physical individual is a person who can be directly or indirectly identified by, for example, a username, identification number, location information, online indicators or one or more factors specific to the natural person's physical, physiological, genetic, psychological, economic, cultural or social identity.

1.4. Bet Like Bob is transparent about how and why personal data is collected and processed. By processing, it refers to any action taken with personal data such as collection, storage and use.

1.5 You should always feel safe when you submit your personal data to Bet Like Bob.

2. Personal data responsibility

2.1. Bet Like Bob AB is responsible for the processing of all personal data submitted. Information regarding how to contact us can be found on our website.

3. What personal information does Bet Like Bob process?

3.1. Bet Like Bob processes the following personal information.

o Name, date of birth, gender, username, email, telephone number, address, IP address, and payment information regarding Bet Like Bob's registered users.

o Names and contact details of ongoing and past business contacts.

o Name, social security number, username, salary, any disciplinary action, account number, certifications, trade union membership (see below) and contact details of employees, if applicable.

3.2. Bet Like Bob does not process any sensitive personal information.

4. Where does Bet Like Bob collect personal information from?

4.1. Bet Like Bob collects personal information when:

o you create an account with Bet Like Bob and/or use the Service,

o you order an additional service or product from Bet Like Bob,

o you install and/or use any app that is included in the Service with or without any underlying subscription,

o you visit the site,

o you register as a subscriber to Bet Like Bob's newsletter,

o you contact Bet Like Bob's customer service,

o you link the Service to your Facebook account or other similar third-party services, such as to facilitate login to the Service, whereby we receive personal information from the third party, or

o you answer a survey, including but not limited to customer satisfaction surveys or market surveys, or respond to communications from Bet Like Bob.

4.2. In some cases, Bet Like Bob collects personal information from a third party. For example, from publicly available sources and from third parties in the form of contact lists or information from credit reporting agencies. When we collect data from someone other than yourself, you are notified that the data will be processed as soon as possible and no later than one month from the time when the data was collected.

5. Why does Bet Like Bob process your personal information?

5.1. To enter or maintain a contractual relationship.

5.2. If you have a registered account with Bet Like Bob, we process your personal data in order to manage and fulfil our obligations under the customer relationship agreement with you. This applies even if you are a past or potential user, supplier or partner to Bet Like Bob.

5.3. Bet Like Bob records personal information that is necessary for employee administration. This processing allows Bet Like Bob to fulfil our contractual obligations under the respective employment agreements and the legal bookkeeping and accounting obligations. Information regarding paid salaries is provided to the Swedish Tax Agency

5.4. To carry out marketing activities

5.5. Bet Like Bob processes your personal data to carry out direct marketing of the Service. The information is processed based on Bet Like Bob's legitimate interest in maintaining a contact list, maintaining business contacts and communicating with our business contacts. As a default, we assume that these legitimate interests outweigh your interests in not processing the data. You have the right to stop us processing your personal data for this purpose

5.6. To develop and improve Bet Like Bob's products

5.7. Bet Like Bob processes correspondence and feedback from you regarding the products we provide, your past purchases and other user-generated data (such as click and visit history, technical data on devices used, and information relating to interaction with Bet Like Bob such as information on how long pages have been visited and how pages have been reached). The data is processed to be able to develop and improve our products and systems. As a default, Bet Like Bob considers that this interest outweighs your interest in not processing the data.

6. How long is the data stored?

6.1. Bet Like Bob saves your personal data for as long as necessary for the purposes of the processing and no longer. We review personal data on a continuous basis and remove it if it is no longer relevant for the purposes by which it was collected.

6.2. This means that we keep your personal data until our transactions are fulfilled i.e. for as long as you have an account with Bet Like Bob

6.3. Personal data collected and processed for marketing purposes is stored until Bet Like Bob's legitimate interest to provide you with marketing material is outweighed by your interest in not having your personal data processed

6.4. Your personal data is stored for analytical purposes while you have an active account with Bet Like Bob.

6.5. Bet Like Bob may, in some cases, save personal data for longer periods than those mentioned above, if such obligation is required by law or for the purpose of establishing, exercising or defending legal claims.

7. Does Bet Like Bob disclose personal information to third parties?

7.1. Bet Like Bob has permission to share personal information with our personal data processors, who process personal data on our behalf and in accordance with our instructions. Bet Like Bob has personal data processors who handle marketing and IT services.

7.2. Bet Like Bob has written agreements with the company's personal data processors. Under these agreements, the security of the personal data being processed is guaranteed and the personal data processor agrees to comply with Bet Like Bob's security requirements and requirements regarding the international transfer of personal data, among other things.

7.3. Bet Like Bob may share personal data with companies within the Bet Like Bob Group for internal administrative purposes regarding customers or employees and for direct marketing of Group companies' products. If such action occurs, the companies within the Bet Like Bob Group are jointly responsible for personal data for personal data.

7.4. Bet Like Bob may also share personal information with partners, suppliers and other third parties in order to fulfil the agreement with you, our suppliers or partners. Such disclosure will only take place if it is justified, necessary and clear what the information will be used for.

7.5. Additionally, any other transfer will only happen if required by law or if you have given consent

7.6. If your personal data is transferred and stored in countries outside the EU / EEA, special security measures will be taken.

8. Your rights

8.1. You have the following rights regarding Bet Like Bob's handling of your personal information.

o The right to ask us if we process personal data about you, what personal data we hold, why we hold it and how we process it (so-called Subject access request). In order to avoid unauthorised access to your personal data, a request under this paragraph must be made in writing and signed by you personally

o The right to request that we correct inaccuracies or delete your personal information. If we are required by law to continue processing your information, we are only able to block it. You can also object to the fact that we process your personal data for marketing or analysis purposes.

o The right to ask us to use your data in a different way. In this situation, we will arrange a transfer of your personal data.

o The right to submit a complaint to a regulatory authority if you consider that we are processing your personal data in violation of applicable data protection legislation.

9. Information about cookies etc.

9.1. Bet Like Bob uses cookies to improve the Service and to be able to direct relevant marketing material to you. This means that Bet Like Bob may collect information regarding usage, display information and technical data (such as unique platform identifiers, telephone and platform versions, device IP addresses, language settings, URL information, passwords (encrypted), cookies and browser type).

9.2. Bet Like Bob also collects information through our own or third-party cookies and similar follow-up techniques (including but not limited to web beacons, tags and pixels) that may log your activities and choices, for example to make your login easier, remember your preferences, send customised marketing emails or measure how successful our marketing is. For more information about Bet Like Bob's use of cookies, see Bet Like Bob's cookie policy available on the Bet Like Bob website.

10. Information security

10.1. The security, integrity and confidentiality of your personal data is very important to us. We take technical, administrative and physical security measures to protect your personal information and ensure that it is processed in accordance with applicable data protection legislation.

Last updated 2020-09-01

Bet Like Bob AB

Don't Just Bet - Bet Like Bob